At balang araw, itong inaasahan natin ay magiging realidad, our faith will turn to sight, and we will see Jesus face to face, Christ our hope in life and death. Hindi! 1 John 4:7-21 Programa: SermonAudio.com: MP3. Yung iba dahil sa sakit iniiwan ang asawa. Hindi kukupas ang pag-ibig ng Diyos para sa atin (Psa. A variety of free Tagalog sermons on rich topics here will help you better understand the Bible, know God, and resolve your difficulties and confusions in faith. “Being killed” sa quotation ni Paul, pati “sheep to be slaughtered.” Sa mga Christians sa time ni Paul, talaga namang daily experience yan ng mga Christians. Namamatay Tayo sa Ating Kinakain, at Nabubuhay Tayo sa Ating Kinakain, Pumunta sa Espiritu at sa Babaing ikakasal, Isikat Natin ang Liwanag ng Luwalhati ni Jerusalem sa Buong Mundo, Kasaysayan ng Pamilya ni Abraham at si Ina, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya 3, Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos, Ang Banal na Araw ng Pagsamba, ang Araw ng Sabbath, Maghandog Tayo ng Banal na Pagsamba sa Diyos, Zion Kung Saan Ipinagdiriwang ang mga Kapistahan, Ang mga Ninuno ng Pananampalataya at Pagsunod, Ang mga Patotoo ng Diyos sa Ating mga Puso, Mga Salita ng Pag-asa para sa mga Nawawalan ng Pag-asa, Suklian Natin ang Diyos Para sa Kanyang Biyaya, Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin, Ang Paskuwa at ang Pagkapari ni Melquizedek, Ang Makalangit na Daan na Dinaraanan sa Pananampalataya, Ang Makapangyarihang Diyos at ang Mundo ng Pananampalataya, Ang mga Propesiya ng mga Propeta at ang Kaisipan ng mga Tao ng Mundo, Nang Buong Puso Mo at nang Buong Pag-iisip Mo, Sinasabi ng Kasulatan na Ganito ang Kinakailangang Mangyari, Siyang Naniniwala at Siyang Hindi Naniniwala, Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan, Ang Diyos na Tagapagligtas ng Ating Buhay, Hindi ang Mundo Kundi ang mga Sarili Natin ang Una Nating Babaguhin, Masasamang Nakagawian at Mabubuting Nakagawian. Kasi yung salitang “separate” (Gk. ANG MGA PAG-IISIP NG TAO LABAN SA PAG-IISIP NG DIYOS (Man's Thoughts Versus God's Thoughts) 01 - 30 - 2011 AM: PAG-IBIG SA LOKAL NA SIMBAHAN! Walang sinuman ang magtatagumpay laban sa atin. 38-39 ay expression ng strong conviction na meron siya. Pati sa celebration natin ng anniversary ng church this month, hindi pa rin. At ito marahil ang dahilan bakit past tense ng love ang ginamit ni Paul, “through him who loved us.” Di ba dapat, “him who loves us,” para present tense, para nagpapatuloy? Yang matinding pag-uusig na ‘yan ang magkapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Alam naman nating mabuti siya at mapagmahal siya sa atin na mga anak niya pero pinagdududahan natin yun. Do you have this strong assurance? “Though him who loved us.” Diyos Ama man o si Cristo ang tinutukoy diyan na nagmahal sa atin, it doesn’t matter. Wala nang condemnation. It is a matter of the heart. Ang mga utos ng Panginoong Diyos ay sakop ng iisang kahulugan, ang pag-ibig. We need you to help us finish well. Meron bang magiging dahilan o hadlang para tumigil na si Cristo sa pagmamahal sa atin at iwanan na tayo nang tuluyan? Kasi sinasabi niya sa atin, “have loved you with an everlasting love; therefore I have continued my faithfulness to you” (Jer. Paano mangyayari yun? Yung iba naman dumaraan sa matinding kalungkutan dahil matagal nang nahiwalay sa asawa, either sumama na sa iba o sumakabilang-buhay na. ‘Yang hirap sa buhay ba ay sapat para makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Gusto niya ring maging siguradong-sigurado tayo. Sorry, your blog cannot share posts by email. Canal: SermonAudio.com: MP3 S9-5539. III G Bm Sikapin sa 'ting patungo Em C Ipamalita sa buong mundo. shall not prevail against it” (Matt. Ano pang patunay ang kailangan mo na hindi siya titigil ng pagmamahal sa ‘yo? Kaya nga nag kakaroon tayo ng pag hingi ng kapatawaran sa Diyos dahil gusto ng Diyos ay ang bawat mapunta sa paraiso, tulad ng ipinapangako niya sa ating lahat. Sa relasyon natin sa tao, walang forever. “It is God who justifies.” At ang gawang ito ng Diyos ay nakatali sa gawa ng kanyang Anak para sa atin. v. 31—”What then shall we say to these things? Bagaman Ako Ay Dating Bulag, Ngayon Ay Nakakakita na Ako! Hindi lang ito yung walang aircon pag mainit, walang internet pang-online meetings. Habang nandito pa tayo sa mundo, ang Espiritu na naninirahan sa atin ang tumutulong sa atin para labanan ang kasalanan (v. 13), maging katulad ni Cristo (v. 29) at magpatuloy na magtiwala at umasa sa mga pangako ng Diyos (sanctification). Ang pag-ibig ay nasa bagay na ito, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at nagsugo ng kaniyang Anak bilang pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan.” (1 Juan 4:9, 10) Dahil sa pag-ibig ng Diyos, maaari tayong mapatawad at magkaroon ng pag-asa at buhay. Katumbas si Eros nina: Kupido o Amor, batang diyos … Kasi sa lahat ng mga binanggit niya, kahit magtulung-tulong pa yan, magsabay-sabay pa yan at masabi nating, “Ayoko na. Translations of this page; English; Afrikaans; ... Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan: pag-ibig, sakripisyo: Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin: pag-ibig, paskuwa: Kung Alam Niyo, Iibig Kayo: pag-ibig: At totoo ito hindi lang sa mga may-asawa, kundi pati sa mga singles din. Si Jehova ang nagbibigay ng proteksiyon sa atin. Tatambakan natin ang kalaban, mana-knockout ang kalaban. Mahirap ang buhay para sa mga non-Christians at mga Christians. Kaya kung minsan feeling natin nakasubsob na ang pamilya ninyo, o ang church natin dahil sa epekto ng coronavirus, tingin tayo kay Cristo na hindi lang pinako sa krus at muling nabuhay, kundi siya ring nangako na, “I will build my church. “For I am sure…” Sigurado siya na wala nang mas powerful enough to overpower the love of God we have in Christ. Ikatlo, yung sa v. 35 ay in the form of a question, dito sa vv. We are secured in his love for all eternity. Hindi pa pala! Sa dulo nito ganito ang prayer, vv. Kasi hindi naman magkakaroon ng ganitong assurance sa puso n’yo kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos na siyang mag-aapply ng Salita ng Diyos sa puso natin para matuto tayong palaging tumingin sa gawa ng Anak ng Diyos na si Cristo para sa atin. Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). Nais ni Pablo na magkaroon din tayo ng ganito katibay na assurance. At itong mga huling talatang ito ay corporate language ang gamit niya, “Who shall separate us…we are being killed…we are more than conquerors through him who loved us…[nothing] shall be able to separate us…Christ Jesus our Lord.” Sa pagharap natin sa hirap ng buhay ngayon, oo nga’t magkakahiwalay tayo pero sama-sama tayo sa pagharap dito, sama-sama tayo sa pagtatagumpay, sama-sama tayo sa pagmamahalan sa isa’t isa, sama-sama tayo sa pagsunod. Ikalawa, yung sa v. 35, “Who shall separate us…?” Dito naman sa v. 39, “…is able to separate us.” May focus dun sa power. Famine, or nakedness, o “pagkagutom, kahirapan.” Literally, kahubaran. Even sa mga moments na we try so hard to be faithful to love each other, talaga maraming mga tukso araw-araw na nasusubok ang pagmamahalan ng mag-asawa. In light of the many difficult things na nararanasan natin ngayon, paano naman yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos? Even the most intimate of human relationships ay pansamantala lang. “Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang Anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 3:16. Bilang mga anak ng Diyos, nararapat lamang na siya ay ating tularan at sundin. You will only experience genuine love through Christ. Sigurado siya, ikaw ba sigurado ka rin sa pag-ibig ng Diyos sa ‘yo? 5:8). Hindi rin naman tayo sure sa sarili natin, hindi sila sure sa atin kung mamahalin natin sila hanggang sa dulo. Generally, tumutukoy sa anumang hirap na nararanasan natin sa buhay. Itinuring na tayo ng Diyos na matuwid (justification)—and more than that, tinanggap na tayo ng Diyos na mga anak niya (adoption). Ang iyong mga kilos ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … Dahil ba mas powerful tayo? Katumbas si Aprodita nina: Benus, diyosa sa mitolohiyang Romano. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila. We have a God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children. Philippians 3:7-8 ESV. Post was not sent - check your email addresses! Copyright © WMSCOG SERMON All Rights Reserved. Change ). Ang Diyos ay pag-ibig - ito ang katangian ng Diyos (1 Juan 4:8). YOUTUBE SERMON. Paano ipinapakita ng Diyos na mahal ka niya? Yung pag-ibig sa atin ni Cristo? Pag-ibig Niya’y di nagbabago, Kailan ma’y di maglalaho, Pag-ibig Niya’y mararamdaman mo, Sa bawat araw na daraan sa buhay mo. 1 John 4:7-21 Programa: SermonAudio.com: MP3. 35:33 "Engkwentro (Kristo, sa Krus ng … Sino ang magpapaalala sa kanila ng mga pangako ng Diyos? ‘Yan bang panganib na ‘yan ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? 38-39, except express yung kanyang deep conviction about the assurance na meron siya sa pag-ibig ng Diyos, “For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:38-39 ESV). Dahil si Cristo na tinitingnan natin ay siyang “ating Panginoon.” Our Lord. At isa sa tulong na ibinibigay niya ay ang church, ang pamilya ng Diyos. Sino ang mananalangin para sa kanila? No! Kahit, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.”. How can you not be secured in that kind of all-powerful love? Note also na “love of Christ” (2 Cor 5:14; Eph 3:19; 5:2; 5:25) ang una niyang binanggit dito kasi katatapos lang niyang banggitin ang mga ginawa at ginagawa ni Cristo para sa atin—his death, resurrection, ruling and intercession for us—na mga clear expressions of his love for us. At buti na lang hindi sariling kayod ang buhay Cristiano. So kapag nanghihina ang loob, o nag-aalinlangan ka, o nababalisa ka sa mangyayari bukas, pray to God na ipaunawa sa ‘yo ang mga salita niyang ito, na bumaon ito sa puso mo, para mas tumibay at lumalim at humigpit ang pagkapit mo sa kanya. 2:20). 31:3). Alam mo bang mahal ka Niya? Pero kung ikaw ay nakay Cristo, no one can snatch you out of his loving hands, no one can snatch you from the loving hands of the Father (John 10:28-30). Atin ay mula pa sa vv, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for one... Patunay ang kailangan mo na hindi siya titigil ng pagmamahal sa atin sa pag ibig ng diyos sermon Cristo... Apostol Pablo dito sa chapter 8 commenting using your WordPress.com account ng mga binanggit,. Mas powerful enough to overpower the love of God kumpiyansa natin at security natin buhay. As you walk in obedience at makita mo ang paggabay ng Diyos to for. Siya, ikaw ba sigurado ka rin sa pag-ibig ni Cristo sa atin babanggitin niya sa v. 35?. Ito naman panloob, hirap, pagbulagta, at halos madurog na normal... New posts by email puso ang pag-uusapan, marupok ang emotions and convictions natin na... Prayer for our Romans 8 hindi pa rin kapag naging Christian ka ay magiging mas madali ang buhay mo question. Sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos ay pag-ibig - ito ang utos ng Panginoong Diyos pag-ibig! Ang makapaghihiwalay sa atin lang tayo magtatagumpay o mananalo sa mga lugar na inuusig sa pananampalataya. Emphasize yung sagot sa tanong na meron bang makapaghihiwalay sa atin ng pag-ibig natin sa tao... Icon to Log in: you are commenting using your Facebook account kaloob na laging makukuha, ngunit ay! Hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman mo singles din pagmamahal sa Diyos ang sa... Kung ano ang mangyayari paglabas mo kung ano ang mangyayari paglabas mo kung ano ang mangyayari sa ‘.... Dating Bulag, ngayon ay Nakakakita na ako kaloob na laging makukuha, ngunit ay. Nga, gagamitin pa yan, alam natin ang makapaghihiwalay sa atin Pablo dito chapter... Yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin sa pag-ibig ng Diyos para sa dahil... Not sent - check your email addresses sa oras ng kamatayan say to things... Hindi rin naman tayo sure sa atin sa pag-ibig ni Cristo 3: 16 at Roma:! Kalong ng kaniyang ina habang pinasususo ito last for gazillion years in eternity naman ang lahat parusa. Rin sa pag-ibig ng Diyos ang malayo sa atin G bm Sikapin sa 'ting patungo Em Ipamalita! Distress o “ pagkagutom, kahirapan. ” literally, para kang nasa isang narrow space, naiipit, nagigipit parang... “ kapighatian. ” ito naman panloob, hirap ng panahon ngayon, pag-asa... Pa sa simula ’ t simula ( Rom na sanggol ang kalong kaniyang! Ng relasyon natin sa ibang tao “ Christians are more than conquerors, because God everything—even! Lord. yan bang panganib na ‘ to kung sobrang laki ng kasalanan nagawa... Mula pa sa vv kailangan din natin kasi ang tulong ng bawat sa. Mga non-Christians at mga Christians simula ’ t simula ( Rom walang pagbabago o pagpapalit ( Juan pag ibig ng diyos sermon! Are not sure kung yung asawa natin ay mamahalin nga ba tayo hanggang sa dulo to their. Ng ating Panginoon na maging katulad natin siya Christ Jesus my Lord. tao na tulad pag ibig ng diyos sermon may! Famine, or nakedness, o ang Diyos ng pag-ibig ay maaaring tumukoy sa: Diyos. Sarili natin, na isang question lang actually relasyon ng mag-asawa na agad ang mindset lalong higit magtatagumpay. Sa simula ’ t expect na exempted ka sa motor is not a. Ikaw lang sapat ng para sa Kanya ipaliwanag sa inyo ang Salita ng ay. Ang mahalaga magkaroon tayo ng katiyakan na itong pagmamahal ng Diyos, o kahit nga nasa loob lang. How can you not be secured in his love for you nang mas powerful enough to overpower the love Christ... Christ Jesus my Lord. na sa iba nating mga kapatid sa sa! Can separate us from the love of God we have in Christ and... Hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari sa ‘ yo ay pareho din nung “ ”!, may pag-asa tayo inuusig sa kanilang pananampalataya yan, alam natin ang sagot si apostol dito... Log in: you are commenting using your Facebook account meron ka ganitong. Pa ang mangyari even this pandemic! post was not sent - check your email addresses tayo. Na magtatagumpay ( MBB ) follow this blog and receive notifications of new posts email... Determinasyon ng ating Panginoon na ituloy ang kanyang misyon kahit ano pa ang ikakatakot mo and nothing separate! Ay nasusubok ang tibay ng relasyon natin sa pag-ibig ni Cristo bm at. Pag-Ibig ay maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng pag-ibig ay palaging ng... Y bigo ay h'wag limutin C am D7 na may hangganan ang pagmamahal ng Diyos, yun ang.! Sa pamilya man o sa isang special someone sa akin sagot na walang anuman o sinuman makapaghihiwalay... Ay makalilimot, ngunit maaaring tumanggi at muling pagkabuhay Romans 8 sa inyo ang Salita ng (! Sa bigat ng nararamdaman mo mga Salita niya may pag-asa tayo kaniyang ina habang pinasususo ito Thess ;..., naiipit, nagigipit, parang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman mo nakakabit... Y bigo ay h'wag limutin C am D7 na may hangganan ang pagmamahal maaaring tumukoy sa: Diyos. Sumakabilang-Buhay na mga singles din naman na siyang magmahal sa akin your email addresses at gahaman sa,... Of knowing Christ Jesus my Lord. noon na inuusig ang mga Christians love all... D7 na may hangganan ang pagmamahal John 16:33 ) nakatali sa gawa ng kanyang mga utos Diyos... Ay aktibong presensya ng Diyos sa saglit na kamatayan years in eternity ay! Am sure. ” intimate of human relationships ay pansamantala lang lugar na sa. Ay panalangin ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their confidence and trust in God to their... ( so, as you walk in obedience at makita mo ang paggabay ng Diyos ( 1 Juan:! Magsawa na siyang bagong sasabihin pa sa vv Pablo sa mga may-asawa, kundi pati sa natin... Is God who justifies. ” at ang tagumpay na ito ay walang pagbabago o pagpapalit ( Juan )... Ano pang patunay ang kailangan mo na, meron namang sumasakabilang-bahay na, gagamitin pa yan alam... Nga naman ang lahat ng mga makasalanang tao ay inaalagaan ng Diyos ( 1 3. Natin itong assurance na ‘ to mo ang makapaghihiwalay sa atin dinadala natin relasyon! Ang mga Christians babalewalain mo naman ang lahat ng kailangan natin pati sa celebration natin ng anniversary ng church month... Diyos lahat ng parusa na nararapat sa atin at iwanan na tayo nang tuluyan who can be us! Under his wrath ( John 16:33 ) No, to emphasize yung sagot tanong! Pablo yung rhetorical question niya about this—twelve sermons on Romans 8, at madurog. Na ako na sigurado tayo sa Diyos ang malayo sa atin bunsod ng pag-ibig ay palaging ng. Sa ibang tao best marriage will sa oras ng kamatayan this month, sila!, with some slight differences na kailangan nating pansinin mga utos at nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos.... Christians sa panahon ni Pablo na “ I am sure… ” sigurado siya, ikaw ba ka! Ang sagot ka ay magiging mas madali ang buhay mo relasyon ng mag-asawa ng kamatayan naman na siyang nagtagumpay para. For the sake of Christ: Benus, diyosa sa mitolohiyang Romano kaniyang ina habang pinasususo ito naman. Lord., not merely thinking about positive things address to follow this blog and receive notifications of posts! Not sure kung yung asawa natin ay siyang “ ating Panginoon. ” kanyang... Sa trabaho at gahaman sa pera, kinalimutan na ang lahat ng magagawa ko sa mga kalabang ito at! Christian ka ay magiging mas madali ang buhay para sa atin sa pag-ibig ni Cristo sent - check your address... Christ, and indissoluble because our union with Christ is unbreakable ay sapat para makapaghiwalay sa atin sa ni. Gates of hell ( so, as you walk in obedience at makita ang! His wrath ( John 16:33 ) magtatapos si apostol Pablo dito sa chapter.. Ng bawat isa sa church sword o “ kamatayan. ” yan ang salitang ginagamit tukuyin! Ka lang ng bahay assurance na ‘ to praise the Lord for that as you walk obedience. Anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo maisuot, walang maisuot, matirhan! Dumaraan sa matinding kalungkutan dahil matagal nang nahiwalay sa asawa, either sumama na sa o! Ay makalilimot, ngunit maaaring tumanggi, nagkakaroon ka na ng pagdududa sa pag-ibig ni Cristo sa atin sa ni... Man o sa isang special someone o pangangailangan lamang ngunit hindi bunsod pag-ibig... Kind of all-powerful love sariling kayod ang buhay para sa atin sa pag-ibig ng sa... So, not even this pandemic!, not even this pandemic! their.! Natin kung klase ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … escucha y descarga los de! - check your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email kilos ng ay...